Suwalszczyzna kraina jak baśń
Strona Główna STRONA GŁÓWNA
Mapa Strony MAPA STRONY
Suwalszczyzna - kraina jak baśń
Suwalszczyzna - kraina jak baśń
Szlaki turystyczne
 
szlaki rowerowe
szlaki kajakowe
szlaki piesze
szlaki konne
szlaki narciarskie
ścieżki edukacyjne
imprezy w regionie
  imprezy cykliczne
 
Newsletter
Wprowadź adres e-mail
 
aby otrzymywać informacje o najbliższych imprezach w regionie Suwalszczyzny.
adres e-mail
 
Atrakcje

PUSZCZA AUGUSTOWSKA

  Jest ona jednym z największych kompleksów leśnych Polski, a wraz z puszczami Litwy i Białorusi bezpośrednio z nią sąsiadującymi, stanowi jeden z największych zwartych kompleksów Europy. Powierzchnia Puszczy Augustowskiej wynosi ponad 1100 km2.Puszczę przecina dział wodny Wisły i Niemna. Bardzo duża część obszaru Puszczy Augustowskiej, zwłaszcza na Równinie Augustowskiej, ma cechy terenu bezodpływowego. Zlewnię Wisły łączy ze zlewnią Niemna Kanał Augustowski, który wykorzystuje równoleżnikowy ciąg jezior w środkowej części Puszczy, a zasilany jest wodami jeziora Serwy, leżącego w pobliżu najwyższego odcinka trasy kanału.
Roślinność Puszczy Augustowskiej charakterystyczna dla północno-wschodniej Europy, odznacza się dominacją mszystych lasów iglastych sosnowo-świerkowych i obecnością dużych powierzchni torfowisk. Znaczne fragmenty Puszczy zachowały jeszcze pierwotny charakter.
Na terenie Puszczy stwierdzono około 1000 gatunków roślin naczyniowych, w tym liczne relikty polodowcowe takie, jak: brzoza niska (Betula humilis), wielosił błękitny (Polemonium coeruleum), czy wełnianeczka alpejska (Trichophorum alpinum). Wśród roślin Puszczy Augustowskiej występuje liczna grupa gatunków rzadkich i zagrożonych. Do najcenniejszych należą storczyk miodokwiat krzyżowy (Herminium monorchis) rosnący na torfowisku w dolinie Rospudy i kanianka lnowa (Cuscuta epilinium) występująca w Wigierskim Parku Narodowym. Są to jedyne potwierdzone stanowiska tych roślin w Polsce.
Stwierdzono tu również występowanie około 30 gatunków ryb, 12 gatunków płazów, 5 gatunków gadów, około 230 gatunków ptaków oraz ponad 40 gatunków ssaków. Wśród ptaków ponad 170 gatunków uznano na terenie puszczy za lęgowe. Do gatunków typowo północnych można zaliczyć głuszca (Tetrao urogallus), cietrzewia (Tetrao tetrix), jarząbka (Bonasia bonasia), włochatkę (Aegolius funereus), kwiczoła (Turdus pilaris), gągoła (Bucephala clangula) i nurogęsia (Mergus merganser). Rozległość powierzchni leśnej daje możliwość gniazdowania ptaków typowych dla wnętrza lasu m.in. dużych drapieżników, puchacza Bubo bubo i bociana czarnego Cicconia nigra.
Puszcza Augustowska została uznana za ostoję ptaków o randze europejskiej w sieci Natura 2000. Stała się jednym z obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) powołanych Dyrektywą Rady Europy o ochronie dziko żyjących ptaków, tzw. Dyrektywy Ptasiej.
Spośród ssaków, najbardziej charakterystycznymi są bóbr europejski (Castor fiber), borealny zając bielak (Lepus timidus) zamieszkujący zwarte tereny leśne i torfowiska, ryś (Felis lynx), wilk (Canis lapus) oraz największy ssak puszczy - łoś (Alces alces).
W celu ochrony najcenniejszych pod względem florystycznym, faunistycznym oraz krajobrazowym fragmentów Puszczy Augustowskiej utworzono 13 rezerwatów o łącznej powierzchni 3750 ha.

Najciekawsze z nich to m.in. leśno-torfowiskowy rezerwat "Kuriańskie Bagno" - największy rezerwat w Puszczy, utworzony w celu ochrony rozległych torfowisk zajmowanych przez zróżnicowane zbiorowiska leśne. Znajduje się tutaj największe torfowisko wysokie w Puszczy ze skarłowaciałym drzewostanem sosnowym z domieszką brzozy omszonej (Betula pubescens) i świerka pospolitego (Picea abies).
W południowej części Puszczy znajduje się rezerwat "Kozi Rynek", z zachowanymi wielogatunkowymi i wielowiekowymi drzewostanami o naturalnym charakterze. Gatunkiem dominującym jest tutaj świerk pospolity. Niektóre drzewa osiągają wysokość nawet do 40 m.
W celu ochrony jednego z nielicznych w Puszczy stanowisk storczyka - obuwika pospolitego (Cyprypedium calceolus) powołany został najmniejszy rezerwat (0,8 ha) - "Brzozowy Grąd" obejmujący jedną z wysp na jeziorze Studzienicznym.
Inny florystyczny rezerwat "Glinki" powołany został w latach 70-tych, aby chronić jedyne w Puszczy udokumentowane stanowisko bardzo rzadkiej paproci - pióropusznika strusiego (Matteucia struthiopteris).
Puszczańskie jeziora wraz z otaczającymi je cennymi zbiorowiskami roślinnymi chronią rezerwaty wodno-torfowiskowe. "Jezioro Kalejty" - w zachodniej części Puszczy. "Perkuć" - obejmujący lasy i torfowiska otaczające jezioro Kruglak w centralnej części Puszczy, niedaleko miejscowości Płaska. W północnej części Puszczy znajduje się jeden z najstarszych rezerwatów, utworzony pod koniec lat 50-tych, "Tobolinka". Obejmuje on leśne dystroficzne jeziorka tzw. suchary z pływającymi wysepkami oraz otaczające je torfowiska z niezwykle cennymi zbiorowiskami roślinnymi. Występują tu takie "rarytasy" florystyczne jak rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), przygiełka biała (Rhynhospora alba), czy bażyna czarna (Empetrum nigrum).
Na północnych obrzeżach Puszczy Augustowskiej znajdują się dwa inne zasługujące na uwagę rezerwaty - "Kukle" oraz "Pomorze". Pierwszy obejmuje pięciokilometrowy odcinek doliny rzeki Marychy, dwa dystroficzne jeziorka oraz fragmenty zalesionych wyniesień otaczających dolinę. Drugi natomiast to jedyny w Puszczy rezerwat leśno-archeologiczny. Chroni on najstarszy puszczański, 200 letni drzewostan sosnowy oraz znajdujące się na stromym wzgórzu nad brzegiem rzeki "Marychy" dawne grodzisko.

Puszcza administrowana jest przez 6 nadleśnictw. W północnej części Puszczy położony jest Wigierski Park Narodowy.
Puszcza i Jeziora Augustowskie wraz z doliną Rospudy stanowią dwa sąsiadujące ze sobą obszary chronionego krajobrazu: "Dolina Rospudy" (powierzchnia 29710 ha) i "Puszcza i Jeziora Augustowskie" (powierzchnia 65475 ha).

 
O Suwalszczyźnie | Atrakcje | Mapa | Galeria | Oferty partnerów
© Suwalszczyzna - "Kraina jak Baśń"
Tworzenie stron internetowcyh Kanet.eu